Obchodné podmienky

Strana 1 z 5
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Úvodné ustanovenie
  Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,všeobecné podmienky“) spoločnosti Banana Tour s.r.o., (ďalej len ,,poskytovateľ“) sú platné pre požičiavanie športových a turistických potrieb, vedenie kurzov vodnej turistiky, prevádzkovanie raftingu, paddleboardingu, organizovanie športových a turistických podujatí, organizovanie lekcií jogy na Paddle Boardoch a firemných spoločenských podujatí (ďalej len ,,služby“).
  Orgán dozoru:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Trhová 2, 917 01 Trnava 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 033/5512 689 033/5512 690 fax č.: 033/5512 656 e-mail: tt@soi.sk
 2. Vznik zmluvných vzťahov
  Účastníkmi zmluvných vzťahov sú:
  a) poskytovateľ – Banana Tour, s.r.o., so sídlom: Železničná 368/4, 920 01 Hlohovec, IČO 53 092 139, zapísaná v OR OS Trnava, odd. Sro vložka č. 46858/T
  b) objednávateľ – (fyzická alebo právnická osoba), (ďalej len ,,objednávateľ), ktorému sú poskytované služby.
  Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniká (t.j. nadobúda platnosť) uzatvorením zmluvy (objednávky) a uhradením zálohy, t.j.: Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednané služby a Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu.
  Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami záväznými pre obe strany.
 3. Predmet zmluvy
  Predmet zmluvy (objednávky) sa určuje z ponuky dostupnej na web stránke bananatour.sk alebo individuálnej objednávky služieb odoslanej elektronicky.
  Strana 2 z 5
  Dopyt Objednávateľa na poskytnutie služby (telefonicky, elektronicky) sa nepovažuje za záväznú objednávku.
  Zá záväznú objednávku poskytnutia služby sa považuje až vopred odsúhlasená služba oboma zmluvnými stranami, kedy Poskytovateľ je povinný poskytnúť vopred dohodnutú službu a Objednávateľ je povinný zaplatiť vopred dohodnutú úhradu za poskytnuté služby.
 4. Cenové podmienky
  Ceny služieb vychádzajú z aktuálnych cien uvedených na web stránke bananatour.sk alebo sú zmluvne dojednané písomne (e-mailom). Poskytnuté služby sú vždy taxatívne menované.
 5. Platobné podmienky
  Pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške 50% z ceny služieb so splatnosťou zvyčajne 7 dní vystavenia zálohovej faktúry (platí pre organizovanie športového podujatia rovnako ako aj pre požičovňu).
  Doplatok za služby (zvyšných 50%) sa hradí zvyčajne v deň poskytnutia služieb (platí pre požičovňu).
  Doplatok za služby (zvyšných 50%) sa hradí najneskôr 7 dní pred nástupom na športové podujatie (platí pre organizované športové podujatie).
  Spôsob úhrady
  Úhradu zálohy môžete realizovať bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet.
  Názov účtu: Banana Tour, s.r.o. IBAN: SK57 8330 0000 0025 0181 8993, SWIFT: FIOZSKBAXXX
 6. Zrušenie dohodnutých služieb (odstúpenie od zmluvy) zo strany poskytovateľa
  Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok (povodne, nízky vodný stav, dlhotrvajúci silný dážď, víchrice).
  V tomto prípade Poskytovateľ vracia Objednávateľovi uhradenú čiastku v plnej výške bezodkladne.
  Poskytovateľ môže tiež Objednávateľovi navrhnúť zmenu dohodnutých služieb, napr.: náhradný termín a Objednávateľ sa má právo rozhodnúť, či s navrhovanou zmenou služieb súhlasí alebo nie.
  Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pri nedostatočnom počte účastníkov (platí pre organizovanie športového podujatia). Minimálny počet účastníkov pre realizáciu podujatia je uvedený v popise daného produktu na stránke bananatour.sk.
  Strana 3 z 5
 7. Zrušenie dohodnutých služieb (odstúpenie od zmluvy) zo strany objednávateľa
  Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, ak tak učiní je povinný uhradiť Poskytovateľovi stornopoplatok z ceny objednaných služieb v nasledovnej výške:
  Platí pre požičovňu:
  30 a viac dní pred začiatkom prenájmu – 3% z celkovej ceny (manipulačný poplatok)
  29 až 15 dní pred začiatkom prenájmu – 30% z celkovej ceny
  14 až 4 dni pred začiatkom prenájmu – 50% z celkovej ceny
  3 dni pred začiatkom prenájmu – 100% z celkovej ceny
  Platí pre organizované športové podujatie:
  30 a viac dní pred začiatkom podujatia – 3% z celkovej ceny (manipulačný poplatok)
  29 až 15 dní pred začiatkom podujatia – 30% z celkovej ceny
  14 až 7 dní pred začiatkom podujatia – 50% z celkovej ceny
  6 až 3 dni pred začiatkom podujatia – 70% z celkovej ceny
  2 až 1 deň pred začiatkom podujatia – 90% z celkovej ceny
  v deň začiatku kurzu – 100% z celkovej ceny
 8. Reklamácie poskytnutých služieb
  Poskytovateľ zodpovedá za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Reklamáciu poskytnutých služieb je Objednávateľ povinný nahlásiť Poskytovateľovi okamžite, aby bola vada čo najskôr odstránená a bolo zabezpečené poskytovanie služieb v súlade s objednávkou.
 9. Zodpovednosť za vybavenie a náhrada škody
  Platí pre požičovňu:
  Objednávateľ je zodpovedný za zverené vybavenie, teda preberá zodpovednosť aj za prípadné škody spôsobené ďalšími osobami, ktoré vybavenie užívajú počas doby nájmu.
  Strana 4 z 5
  Objednávateľ je povinný používať zverené vybavenie len k účelu, na ktoré je určené, a to obvyklým spôsobom. Vybavenie je podľa zmluvy určené na vodnú turistiku a je nutné ho chrániť najmä pred poškodením teplom (napr. otvorený oheň). Nafukovacie člny je nutné chrániť pred prehriatím a následným prasknutím vplyvom slnečného žiarenia včasným odpustením vzduchu z plavidla.
  V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia prenajatého vybavenia sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú náhradu škody vo výške obstarávacej ceny. Za nadmerné opotrebovanie prenajímaného vybavenia spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí Poskytovateľ. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť škodu najneskôr do 15 dní od ukončenia prenájmu predmetnej veci.
  Za vrátenie znečistených lodí si Poskytovateľ účtuje 10€ za raft, 5€ za kanoe/SUP a 2€ za každý kus výstroja (vesta, leash, prepravný vak a pod.).
  Pri oneskorenom vrátení požičaných vecí účtuje Poskytovateľ Objednávateľovi od ďalšieho dňa požičovné za nevrátené vybavenie s príplatkom 200%.
  Objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí v prípade, že sa rozhodne ukončiť prenájom pred zmluvne dohodnutým termínom ukončenia (napr. o deň skôr).
  Ak Objednávateľ nezaplatí Poskytovateľovi náklady na opravu, stratu vybavenia alebo prípadné požičovné v stanovenom termíne (najneskôr do 15 dní od ukončenia doby nájmu), zaväzuje sa Objednávateľ uhradiť k dlžnej čiastke ešte penále z oneskorenia vo výške 0,5% denne z dlžnej čiastky.
 10. Zodpovednosť za bezpečnosť objednávateľa pri poskytovaní služieb
  Platí pre športové podujatie:
  Služby sú poskytované skúsenými inštruktormi, ktorých prioritou je hlavne bezpečnosť.
  Objednávateľ je povinný sa riadiť pokynmi inštruktora a športového podujatia sa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo.
  Ak sa počas podujatia preukáže, že objednávateľ je pod vplyvom omamných látok alebo jeho fyzický stav nezodpovedá danému programu, môže ho inštruktor z určitého programu vylúčiť (v rámci dodržania bezpečnosti všetkých účastníkov).
  Pokiaľ objednávateľ opakovane a hrubo porušuje inštrukcie dané inštruktorom, môže Poskytovateľ Objednávateľa z podujatia vylúčiť. Takéto vylúčenie Objednávateľa sa nepovažuje za neposkytnutie služby zo strany Poskytovateľa.
  V rámci efektívneho využitia miesta v rafte, môžu byť voľné miesta doplnené organizátorom splavu.
 11. Ochrana osobných údajov
  Objednávateľ dáva poskytovateľovi uzatvorením nájomnej zmluvy súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, za účelom jeho riadnej identifikácie ako zmluvnej strany nájomnej zmluvy a na účely zabezpečenia riadneho plnenia povinností zmluvných strán z nájomnej zmluvy, ako aj za účelom ďalšieho poskytovania služieb prevádzkovateľom objednávateľovi. Objednávateľ tento súhlas
  Strana 5 z 5
  udeľuje na dobu neurčitú, minimálne na dobu trvania zmluvného vzťahu a najdlhšie do odvolania tohto súhlasu. Po skončení zmluvného vzťahu môže objednávateľ kedykoľvek preukázateľným spôsobom odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a nebude ich obchádzať. Poskytovateľ bude odovzdané osobné údaje využívať za účelom poskytovania služieb objednávateľovi. Objednávateľ pri vyplnení rezervačného formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený s nariadením (EÚ) 2016/679 (“GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pri objednaní si služby prostredníctvom webovej stránky www.bananatour.sk alebo iným vhodným spôsobom.
  Svoju informačnú povinnosť voči objednávateľovi v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov objednávateľa pre účely plnenia zmluvy o nájme, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností poskytovateľa plní poskytovateľ prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
 12. Záverečné ustanovenie
  Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky služby a kurzy poskytované spoločnosťou Banana Tour, s.r.o., pokiaľ rozsah vzájomných práv a povinností nebol inak písomne zjednaný.

Platné od 01.06.2020