Ochrana osobných údajov

Objednávateľ dáva poskytovateľovi uzatvorením nájomnej zmluvy súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, za účelom jeho riadnej identifikácie ako zmluvnej strany nájomnej zmluvy a na účely zabezpečenia riadneho plnenia povinností zmluvných strán z nájomnej zmluvy, ako aj za účelom ďalšieho poskytovania služieb prevádzkovateľom objednávateľovi. Objednávateľ tento súhlas udeľuje na dobu neurčitú, minimálne na dobu trvania zmluvného vzťahu a najdlhšie do odvolania tohto súhlasu. Po skončení zmluvného vzťahu môže objednávateľ kedykoľvek preukázateľným spôsobom odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a nebude ich obchádzať. Poskytovateľ bude odovzdané osobné údaje využívať za účelom poskytovania služieb objednávateľovi. Objednávateľ pri vyplnení rezervačného formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený s nariadením (EÚ) 2016/679 (“GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si služby prostredníctvom webovej stránky www.bananatour.sk alebo iným vhodným spôsobom.
Svoju informačnú povinnosť voči objednávateľovi v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov objednávateľa pre účely plnenia zmluvy o nájme, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností poskytovateľa plní poskytovateľ prostredníctvom zvláštneho dokumentu.